Biorę kredyt hipoteczny…ale czy wiem o nim wszystko? 

 

Przeciętny Kowalski biorąc kredyt hipoteczny zdaje sobie sprawę z jednego – jaka będzie jego rata kredytu. Dlatego właśnie postanowiliśmy wziąć pod lupę kredyt hipoteczny i wyjaśnić wszystkie informacje, które na pewno przydadzą się przy jego wnioskowaniu.

 

 

Na jaki cel mogę wziąć kredyt hipoteczny?

 

Zebraliśmy wszystkie cele w bankach i powstała dość spora lista 🙂 Przy niektórych celach zatrzymamy się odrobinkę dłużej, aby je wyjaśnić. Sami zobaczcie poniżej:

 • Zakup nieruchomości na rynku wtórnym z garażem (lub bez), miejscem postojowym lub udziałem w prawie własności garażu (lub bez);
 • Zakup nieruchomości na rynku pierwotnym z garażem (lub bez), miejscem postojowym lub udziałem w prawie własności garażu (lub bez);
 • Zakup ekspektatywy –  zakup przyszłych praw do nieruchomości przez osobę, z którą Spółdzielnia Mieszkaniowa zawarła umowę o budowę lokalu;
 • Zakup działki budowlanej z przeznaczeniem na indywidualne budownictwo wraz z budową (bądź nie);
 • Zakup działki rekreacyjnej z możliwością jej zabudowy (bądź nie);
 • Zakup działki rolnej;
 • Zakup nieruchomości z wydzieloną częścią na lokal użytkowy;
 • Zakup lokalu mieszkalnego na wynajem;
 • Zakup lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach tzw. Condohotelu – czyli obiekty łączące ze sobą charakter mieszkalny i turystyczny jak hotel, mogą służyć celom prywatnym, ale również jako wynajem turystyczny;
 • Zakup domku letniskowego całorocznego;
 • Zakup / Budowa EKOdomu, który posiadać będzie odnawialne źródła energii (OZE) – dom taki posiadać musi samodzielne źródło energii lub pracujące ze źródłem tradycyjnym w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, przydomowych mikroelektrowni wiatrowych, instalacji opalanych biomasą, instalacji kominkowych z płaszczem wodnym, instalacji odzysku ciepła z wykorzystaniem rekuperatorów;
 • Zakup / Budowa EKOdomu, który będzie posiadał status niskoenergochłonnego – dom taki musi posiadać certyfikat energetyczny, z którego wynika, iż wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem domu jest nie większa niż 70kWh/(m2rok);
 • Zakup / Budowa EKOdomu, który będzie posiadał status budynku pasywnego – dom taki musi posiadać certyfikat energetyczny, z którego wynika  iż wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem domu jest nie większa niż 15kWh/(m2rok);
 • Zakup nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym;
 • Budowa domu, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, remont, modernizacja systemem gospodarczym bądź z udziałem generalnego wykonawcy;
 • Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne;
 • Wykup nieruchomości od Gminy / Skarbu Państwa / Spółdzielni Mieszkaniowej / Zakładu Pracy;
 • Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości;
 • Refinansowanie poniesionych wydatków związanych z zakupem / budową / rozbudową / przebudową / remontem;
 • Spłata kredytu mieszkaniowego z innego banku – refinansowanie;
 • Spłata zobowiązań zaciągniętych na cele inne niż mieszkaniowy – konsolidacja;
 • Pożyczka na cel dowolny;
 • Refinansowanie bądź finansowanie kosztów dodatkowych związanych z inwestycją mieszkaniową (koszty aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, prowizja agencji pośrednictwa obrotu nieruchomości, inne opłaty związane z inwestycją);
 • Sfinansowanie wkładu partycypacyjnego i/lub kaucji  zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego;
 • Spłata kredytu normatywnego lub termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową obciążające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub lokatorskie prawo do lokalu;
 • Sfinansowanie dopłaty wynikającej z umowy zamiany nieruchomości.

 

 

Kredyt hipoteczny a zabezpieczenia jakie funkcjonują w bankach.

 

Jednym z podstawowych zabezpieczeń stosowanych w umowach kredytowych są:

 • Hipoteka;
 • Hipoteka łączna – zabezpieczająca kredyt na kilku różnych nieruchomościach;
 • Pełnomocnictwo do dysponowania kontem osobistym/rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym;
 • Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, z minimalnym zakresem ubezpieczenia określonym w banku;
 • Cesja praw z umowy ubezpieczenia na życie ubezpieczonego Kredytobiorcy, ze wskazaniem banku jako uposażonego, czyli uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego;
 • Umowa przelewu wierzytelności z umowy deweloperskiej;
 • Umowa przelewu praw z otwartego/zamkniętego rachunku powierniczego, w przypadku inwestycji deweloperskiej;
 • Ubezpieczenie za podwyższone ryzyko do czasu prawomocnego wpisu hipoteki, tzw. ubezpieczenie pomostowe – zabezpieczenie przejściowe, płatne do momentu ustanowienia prawomocnego wpisu hipoteki w księgę wieczystą;
 • Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego – zabezpieczenie stosowane w przypadku kredytu, którego wysokość przekracza ustalony przez bank graniczny wskaźnik współczynnika LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości). Bank może udzielić kredytu bez zabezpieczenia brakującego wkładu do wskaźnika 80% LTV. Ubezpieczenie stosuje się, gdy wskaźnik LTV przekracza 80%, natomiast przestaje ono obowiązywać gdy saldo kredytu spadnie do poziomu 80% bądź niżej;
 • Poręczenie cywilne.

 

Stosowane i funkcjonujące w bankach dodatkowe zabezpieczenia, z którymi możemy się spotkać również to:

 • Ubezpieczenie na wypadek ryzyka utraty pracy przez Kredytobiorcę objętego ubezpieczeniem;
 • Weksel własny in blanco wraz z deklarację wekslową;
 • Przelew wierzytelności z tytułu umowy najmu nieruchomości;
 • Przelew wierzytelności z gwarancji bankowej, albo gwarancji ubezpieczeniowej udzielonej na wypadek upadłości dewelopera;
 • Blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym / indywidualnym koncie emerytalnym / indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego;
 • Zastaw na papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP;
 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zawarte w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 par. 1 pkt 6 kpc.

 

….kolejna dawka informacji już niebawem 🙂 


Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń:
tel. 883 987 838 (pn-pt 9:00-17:00)
tel. 727 912 313 (pn-pt 9:00-19:00, sb 10:00-17:00)