Jakie źródło dochodów w kredycie hipotecznym pozwoli nam na jego spłatę?

 

By móc ubiegać się o kredyt hipoteczny trzeba mieć stałe i akceptowane przez banki źródło dochodów. W dzisiejszym artykule zwrócimy uwagę na typowe jak i nietypowe źródła dochodu, oraz obalimy kilka mitów związanych akceptacją różnych dochodów.

 

Umowa o pracę, za granicą i na zastępstwo oraz zawarta z agencją pracy tymczasowej. W  tym urlop macierzyński i rodzicielski oraz diety kierowców na etacie.

 

Umowa o pracę to najczęściej spotykane źródło dochodu w bankach. Akceptowane są zarówno umowy o pracę zawarte na czas nieokreślony jak i określony.

 

 • umowa o pracę na czas nieokreślony – już 3 przepracowane miesiące wystarczą, by móc ubiegać się o kredyt hipoteczny. Zdarza się, że nieliczne Banki pozwolą nam ubiegać się o kredyt z umową na stałe przy przepracowaniu 1 pełnego miesiąca pod warunkiem, że udokumentujemy ciągłość zatrudnienia za okres min. 6 miesięcy;
 • umowa na czas określony – najlepiej gdyby nasza umowa trwała od 6 miesięcy i zawarta była jeszcze na 12 miesięcy w przód na moment składania wniosku. Wówczas w większości banków nie będzie problemu z uzyskaniem kredytu. W kilku bankach dostaniemy kredyt z umową zwartą od 3 miesięcy wstecz i 6 miesięcy w przód. Również nieliczne Banki pozwolą nam na wzięcie kredytu z umową trwającą tak na prawdę 1 miesiąc pod warunkiem, że mamy zachowaną ciągłość zatrudnienia od 6/12 miesięcy. Jedyny rodzaj umowy, które banki nie akceptują to umowa zawarta na okres próbny. Piszemy o niej w kontekście osób, które myślą o kredycie hipotecznym a pracują poniżej 3 miesięcy u obecnego pracodawcy. Natomiast liczy się ona oczywiście to łącznego wymagalnego stażu, jaki trzeba mieć przepracowany;
 • umowa z agencją pracy tymczasowej – bardzo rzadko akceptowany dochód i w sporadycznych bankach. Na możliwość akceptacji wpływa okres zatrudnienia w agencji zarówno wstecz jak i w przód. Banki, które uwzględnią dochód z podpisaną agencją pracy tymczasowej bardzo dokładnie będą przyglądać się temu dochodowi niestety;
 • umowa za granicą – by móc uwzględnić dochód polaków pracujących za granicą umowa musi być zawarta od min. 6 miesięcy (w niektórych bankach od 12) i trwać w przód min. 6 miesięcy. W takim przypadku możemy liczyć na kredyt z maksymalnym okresem spłaty;
 • umowa na zastępstwo – umowa musi trwać co najmniej 3 miesiące i być zawarta na min. 12 miesięcy w przód, abyśmy mogli dostać kredyt na okres dłuższy niż trwa nasze zastępstwo. Jeżeli umowa trwa krócej niż wymienione 3 miesiące wstecz i 12 w przód, kredyt dostaniemy tylko na czas trwania umowy. Jedynie kilka banków akceptuje umowę na zastępstwo. Możemy również zostać poproszeni o PIT z roku ubiegłego celem dodatkowej weryfikacji dochodu.
 • urlop macierzyński/rodzicielski – w większości banków osoby przebywające na takich urlopach mogą liczyć na kredyt hipoteczny. Trzeba pamiętać o jednym, że musimy mieć również odpowiedni minimalny staż pracy określony powyżej, w zależności czy mamy umowę na czas określony czy nieokreślony. Praktycznie w każdym banku również będziemy zmuszeni do złożenia stosownego oświadczenia, iż po zakończeniu urlopu zamierzamy wrócić do pracy, tak by analityk zaakceptował nam dochód;
 • diety kierowców – tylko kilka banków akceptuje specyfikę wypłat diet kierowców. Najlepiej, gdyby dochód z diet wypłacany był od min. 6 miesięcy. Diety nie mogą być delegacjami – muszą wyraźnie być zakontraktowane jako dieta. Kolejną istotną kwestią jest fakt, iż diety przyjmowane do zdolności kredytowej jako dochód w wysokości 50-75%. Tylko w jednym banku dochód z diet akceptowany jest w pełnej wysokości, bez obcinek.

 

Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło.

 

Obydwie formy są umowami cywilno-prawnymi i banki nie rozróżniają je jakoś specjalnie na dwie osobne źródła dochodu, tak więc waga umowy zlecenia jest taka sama jak umowy o dzieło. Taka forma zatrudnienia jest akceptowana praktycznie we wszystkich bankach. By móc ubiegać się o kredyt hipoteczny z umową zlecenie/o dzieło najlepiej by trwała ona od min. 12 miesięcy (tylko w jednym banku wystarczy 6 miesięcy). Co istotne okres trwania umowy w przód nie ma większego znaczenia – może być to umowa zawarta na czas nieokreślony, jak i określony. Istotnym faktem jest by na moment składania wniosku posiadać zawartą umowę zlecenia (tylko w jednym banku umowa musi trwać jeszcze co najmniej 6 miesięcy na moment składania wniosku).

 • czy umowy muszą być zawarte z tym samym zleceniodawcą? Nie, umowy w badanym okresie przez banki (6-12 miesięcy wstecz) mogą być zawarte z różnymi zleceniodawcami. Niektóre banki wymagają natomiast by w okresie ostatnich 6 miesięcy umowa zawarta była z tym samym zleceniodawcą;
 • co jeżeli umowy odnawiane są nieregularnie – co 2 tygodnie, co miesiąc, co pół roku? Nie ma znaczenia to dla banków z jaką częstotliwością odnawiane są umowy;
 • czy przerwy między jedną a drugą umową zlecenia/o dzieło są akceptowane? Są akceptowane. Każdorazowo sytuacja taka podlega indywidualnej decyzji analityka w banku, ważne aby przerwy pomiędzy umowami nie były dłuższe niż co 31 dni.

 

Działalność gospodarcza, w tym udziały w Spółkach oraz działalność prowadzona za granicami Polski.

 

Działalność gospodarcza jako źródło dochodu jest akceptowana pod warunkiem, iż prowadzimy ją nieprzerwanie najlepiej od min. 12 miesięcy (czasami 18-24 miesiące). Spośród wszystkich rodzajów prowadzonej działalności akceptowane są rozliczenia na podstawie zarówno Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu, Karty Podatkowej a nawet Pełnej Księgowości.

Dochody uzyskiwane w Spółkach podzielić można na:

 • dochody ze Spółek Osobowych – tutaj okres prowadzonej działalności by móc ubiegać się o kredyt hipoteczny musi być taki sam jak w przypadku działalności gospodarczej, czyli 12-24 miesiące;
 • dochody ze Spółek Kapitałowych – czyli tzw. dywidendy wypłacane udziałowcom/akcjonariuszom. Spośród banków, które akceptują wypłatę z dywidendy trzeba ją otrzymywać regularnie od 2-3 lat, by można było na jej podstawie starać się o kredyt hipoteczny.

Działalność gospodarcza prowadzona za granicami RP – jeżeli siedziba firmy i podatki płacimy za granicą to jako źródło dochodu nie jest akceptowana w bankach. W przypadku, gdy siedziba firmy jest w Polsce, lecz działalność jako taka prowadzona jest za granicą to banki akceptują ją jako źródło dochodu. Warunkiem akceptacji jest odprowadzanie podatków w Polsce. Wówczas okres prowadzonej działalności to min. 12 miesięcy do starania się o kredyt hipoteczny, za wyjątkiem kilku banków gdzie wynosi 18-24 miesiące.

 

 

Najem/dzierżawa nieruchomości.

 

Osoby wynajmujące nieruchomości muszą robić to zawodowo od co najmniej 12 miesięcy by móc starać się o kredyt hipoteczny. W nielicznych przypadkach banki weryfikują okres trwania umowy w przód, wówczas taka umowa musi kończyć się min. po 6 miesiącach od złożenia wniosku o kredyt hipoteczny.

 

Emerytura, renta i zasiłek przedemerytalny.

 

Oczywiście na ich podstawie również można otrzymać kredyt hipoteczny. Jeżeli renta przyznana jest okresowo, to tutaj można powiedzieć, że praktyka w bankach jest podzielona po równo. Jedni pozwolą udzielić kredytu na okres dłuższy niż trwa renta, inni tylko na czas do jej końca. Niektóre banki w ogóle nie akceptują renty na czas określony. Dodatkowo banki akceptują również emeryturę/rentę zagraniczną jako stałe źródło dochodu.

 

Prowadzenie gospodarstwa rolnego.

 

Działalność rolnicza jako gospodarstwo własne bądź dzierżawione może może stanowić źródło dochodu, jeżeli prowadzona jest min. 12 miesięcy. Bardzo istotną kwestią jest fakt, iż większość banków dochód z gospodarstwa rolnego wyliczy na podstawie hektarów przeliczeniowych. Bardzo rzadko akceptowane są dotacje unijne, oraz faktury ze sprzedaży produktów rolnych.

 

Marynarze oraz osoby pracujące na statkach.

 

Bezwzględnie trzeba mieć przepracowane u danego armatora 12 miesięcy. Osoby pływające na morzu zawodowo mogą mieć podpisane umowy z armatorami polskimi jak i zagranicznymi. Przerwy w zamustrowaniu są dopuszczalne. Dobrze, aby przerwy nie były dłuższe jak 3-6 miesięcy.

 

Inne źródła dochodów.

 

Spośród wymienionych wyżej najczęściej spotykanych w bankach źródeł dochodu, również o kredyt hipoteczny mogą starać się osoby:

 • na kontrakcie managerskim;
 • pełniące obowiązki służbowe w oparciu o nominacje / mianowanie / powołanie;
 • prowadzące działy specjalne produkcji rolnej;
 • planujące przyszłe dochodu z najmu;
 • będące politykami;
 • otrzymujące stypendia doktoranckie;
 • wykonujące pracę jako osoby duchowne.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń:
tel. 883 987 838 (pn-pt 9:00-17:00)
tel. 727 912 313 (pn-pt 9:00-19:00, sb 10:00-17:00)